HomeAbout UsOrganizational structureScope Of PracticeBylaws (Regulations)Annual Report
NEWSOur MembersOur PartnersLinksPublicationsContact Us

Medic Health Group
ՍՈՆԱ ՈՍԿԵՐՉՅԱՆ
Կալիֆորնիայի Ավագ բուժքույր
Կազմակերպության Նախագահ
Medic Health Group կազմակերպությունը հասարակական, կամավոր անդամակցությամբ և շահույթ ստանալու նպատակ չհետապնդող կազմակերպություն է:
Կազմակերպությանը կարող են անդամակցել  զանազան մասնագիտությունների բազմափորձ ներկայացուցիչներ` բժիշկներ, տնտեսագետներ, համաճարակաբաններ, դեղագետներ, իրավաբաններ, առողջապահության ոլորտի տարբեր կազմակերպություններ, ճարտարագետներ, ադմինիստրատորներ և այլն: Կազմակերպության անդամները այդ թվում բժշկական մասնագիտական առողջապահական կազմակերոպությունները կարող են լինել ինչպես ԱՄՆ-ու գրանցված այնպես էլ աշխարհի ցանկացած երկրում գրանցված և գործող կազմակերպություններ:
Կազմակերպության եկամուտների գոյացման աղբյուրներն են` անդամավճարները, դրամաշնորհներ, անդամհավք միջոցառումներ, կամավոր ներդրումներ և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներ:
Կազմակերպությունը ԱՄՆ-ում և արտերկրում իրականացնում է սերտ մասնագիտական համագործակցություն ազգային և միջազգային առողջապահական կազմաերպությունների հետ:

Medic Health Group կազմակերպության նպատակներն են.

. Առողջապահության առավելագույն բարձր մակարդակի ապահովումը:
.Աջակցել բնակչության առողջության վիճակի բարելավմանը,
. Աջակցել առողջապահության համակարգի գործունեության արդյունավետության բարձրացմանը:
. իր գործունեությամբ նպաստել բժշկագիտության և գործնական բժշկության զարգացմանը, արդի չափանիշներին համապատասխան առողջապահական համակարգի կայացմանը և քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանը: 

Սահմանված նպատակներին հասնելու համար Կազմակերպության
Կողմից իրականացվող գործառույթները հետեւյալներն են.


Համագործակցության արդյունավետ օղակներ մշակել եւ պահպանել մասնագիտացված հաստատությունների առողջապահության ոլորտի համար
պատասխանատու պետական մարմինների մասնագիտական
խմբերի եւ այլ կազմակերպությունների հետ, որոնց գործունեության նպատակները համապատասխանում են Կազմակերպության նպատակներին եւ խնդիրներին:

նպաստել առողջության հարցերի վերաբերյալ իրազեկված
հանրային կարծիքի ձեւավորմանը եւ զարգացմանը

ապահովել առողջապահության
ոլորտում իրազեկությունը խորհրդակցությունների
անցկացումը եւ օժանդակության ցուցաբերումը

նպաստել կրթական չափանիշների բարելավմանը
ինչպես առողջապահության, այնպես էլ վերջինիս առնչվող
ոլորտներում:

Աջակցել և գործուն մասնակցություն ունենալ առողջապահական համակարգում ընթացող բարեփոխումներին և գործընթացներին: 
Աջակցել քաղաքացիական հասարակության ձևավորմանն ուղղված իրակնացվող միջոցառումներին: 
Աջակցել բնակչության շրջանում հիվանդությունների կանխարգելման, առողջության պահպանման և բարելավման միջոցառումներին:
Կազմակերպել բժշկական և բժշկա-կենսաբանական գիտական հետազոտություններ: 
Կազմակերպել և իրականացնել բարեգործական տարբեր միջոցառումներ առողջության պահպանման և բարելավման ոլորտներում:
Նպաստել մարդկային հարաբերությունների ներդաշնակության, հոգեկան առողջության բարելավմանը, մասնավորապես, 
ապահովմանն ուղղված ջանքերին:

Նպաստել Մոր և մանկան առողջության պահպանման շարունակական բարելավում և մահացության ցուցանիշի կրճատմանը:
Նպաստել սննդ, բնակարանային պայմանների,  սանիտարական իրավիճակի, հանգստի, աշխատանքի, տնտեսական պայմանների, ինչպես նաեւ շրջակա միջավայրի հիգիենայի այլ ասպեկտների բարելավմանը` անհրաժեշտության
Դեպքում համագործակցելով այլ մասնագիտացված հաստատությունների հետ:


Համայնքային և այլ բժշկական կազմակերպություններ համախմբում և արդյունավետ գործունեության ծավալում առողջապահության առավելագույն բարձր մակարդակի ապահովման նպատակով:
Հիվանդությունների և դեղորայքիներ օգտագործման վերբերյալ վերլուծություններ քննարկումներ և հասարակական կարծիքի իրազեկմանն ուղղված միջոցառումներ:
Ձեռնարկել Կազմակերպության նպատակին հասնելու
համար օրենքով չարգելված անհրաժեշտ բոլոր գործողությունները:


ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

կազմակերպել բժշկական և գիտական հետազոտություններ, սեմինարներ:
կամավոր անվճար հիմունքներով բժշկական ոլորտի աշխատակիցների ծառայություններ, խորհրդատվություններ:
Բարեգործական միջոցառումներ:
Կրթական, ոււսուցողական և լուսավորչական միջոցներ
Հրատարակչական միջոցներ
Հեռուստատեսային հաղորդաշարերի կազմակերպում, հարցազրույցներ և անվճար խորհրդատվություններ:
Հետազոտություններ, վերլուծություններ
հանրային քննարկումներ
Ինտերնետային ցանցային համագործակցության զարգացում
Երկխոսության նախաձեռնում և ծավալում
Խորհրդատվություն
Տեղեկատվական միջոցառումներ
Հանրությանը մատչելի հրատարակություններ
Քաղաքացիական հասարակության տարածաշրջանային և միջազգային տարբեր միջոցառումներին մասնակցություն
Տարբեր բժշկական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն:
Բժշկական կայքերի հիմնում և զարգացում:

Տարեկան Հաշվետվություն
Ընթացիկ Ծրագրեր
Նորություններ
Հովանավորներ
Գործընկերներ
Հղումներ
Գիտական հրապարակումներ
Գիտական տեսահոլովակներ
Տպագրություն
Կապ